Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ http://weblis.invitrolabs.gr/ της «Iδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία»

04/2019

1.- Εισαγωγή

O ιστότοπος«http://weblis.invitrolabs.gr/» είναι ηλεκτρονική υπηρεσία (στο εξής καλούμενη «ηλεκτρονική υπηρεσία») που δημιούργησε και λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια Βιοτεχνολογίας Ανώνυμη Ιατρική Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «IN VITRO LABS AE») που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Λεβέντη, αριθμός 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.122245501000, Α.Φ.Μ. 997474081 και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5789960-2 (στο εξής Εταιρία), μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχετε παραδώσει στηνΕταιρία, καθώς και να παραγγέλνετε τη διενέργεια εξετάσεων.

Η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ιστότοπου «http://weblis.invitrolabs.gr/». Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

2.- Όροι χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της εν λόγω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρούσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ηλεκτρονική υπηρεσία, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του εν λόγω ιστοτόπου, υπηρεσίες. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η Εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από την ηλεκτρονική υπηρεσία δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ο Χρήστης δεσμεύεται και εγγυάται ότι αναρτά και καταχωρεί στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δειγμάτων πλήρως ψευδωνυμοποιημένα, καθώς και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της εκάστοτε εξέτασης που παραγγέλνει στην Εταιρία. Για κάθε άλλο δεδομένο που αναρτά στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία δεσμεύεται (ο Χρήστης) έναντι της Εταιρίας ότι έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου του.

Για την είσοδο στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία της Εταιρίας ο χρήστης χρησιμοποιεί δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Αναλυτικότερες πληροφορίες και οδηγίες για τους εν λόγω κωδικούς θα βρείτε στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να μεταβάλλουν τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμούν και η Εταιρία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν οι χρήστες το password σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών.

3.- Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν την εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία ή τις υπηρεσίες της Εταιρίας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

4.- Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο

Τα στοιχεία των χρηστών, των καταχωρήσεων των χρηστών, καθώς και εν γένει των αναρτήσεων που αφορούν αυτούς και τους πελάτες τους στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στην εν λόγω υπηρεσία συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες (υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας) για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία αναρτώνται μόνο κωδικοποιημένα δεδομένα των ασθενών των χρηστών -πλην των δεδομένων που απαιτούνται από τη φύση της εξέτασης που παρέχεται (όπως ηλικία) ή ο χρήστης έχει τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου, και αναφορικά με τους χρήστες μόνο οι κωδικοί αυτών κι όχι τα πλήρη στοιχεία τους. Στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρίας περιγράφονται αναλυτικότερα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρία κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15-22 του Κανονισμού, μεταξύ των οποίων πρόσβασης στα δεδομένα, επαλήθευσης του περιεχομένου των δεδομένων των χρηστών, της προέλευσης, ακρίβειας και τοποθεσίας τους, απόκτηση αντιγράφου δεδομένων, αίτημα για συμπλήρωση, ενημέρωση, τροποποίηση των δεδομένων σας, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος, αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και για διαγραφής. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναρτώνται ή καταχωρούνται στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Κατά τα λοιπά η Εταιρία δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή εκ του νόμου. Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν καταχωρούνται στο «http://weblis.invitrolabs.gr/» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

5.- Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης υποχρεούται να τηρεί όλους τους σχετικούς ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επιπροσθέτως, ο χρήστης οφείλει να κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.

Ο χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική υπηρεσία «http://weblis.invitrolabs.gr/» για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που προκαλεί (ή δύναται να προκαλέσει) προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., που δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση του «http://weblis.invitrolabs.gr/» και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται στο χρήστη, να χρησιμοποιεί τον παρόν ιστότοπο με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυα της Εταιρίας.