Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος

Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας αφορά στη συμμετοχή του εργαστηρίου σε διεργαστηριακά σχήματα δοκιμών που έχουν στόχο την εξασφάλιση της ορθότητας και ακριβείας των αποτελεσμάτων επί αγνώστου συγκεντρώσεως υλικών έλεγχου.

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (μέση τιμή, z score, διασπορά, εμφάνιση τάσης κ.α.) λαμβάνει υπ όψιν όλους τους συμμετέχοντες παγκοσμίως οι οποίοι και ομαδοποιούνται ανά μέθοδο, αντιδραστήριο και εξοπλισμό ώστε να διαπιστώνεται η ορθότητα σε σχέση με τους ομοίους (peers).

Έτσι το εργαστήριο είναι σε θέση να συγκριθεί με αλλά όμοια εργαστήρια ανά τον κόσμο και να διαφυλάξει την ορθότητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων, προλαμβάνοντας τυχόν αστοχίες υλικών και εξοπλισμού.

Το εργαστήριο λαμβάνει μέρος σε πληθώρα αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων διεργαστηριακων δοκιμών που διενεργούνται με μεγάλη συχνότητα (biorad, uk neqas, instand, riqas) καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των εργαστηριακών αναλύσεων.