Πιστοποιήσεις-Διαπιστεύσεις

  • Πιστοποίηση ως προς το πρότυπο ISO 9001:2015
Η In Vitro Labs έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 για όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της In Vitro Labs είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Πιστοποίησης Business Quality Certification (BQC).

Πιστοποιητικό ISO 9001

  •  Διαπίστευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012

Η In Vitro Labs έχει αναπτύξει και εφαρμόζει από το 2012 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Κλινικού Εργαστηρίου) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η διαπίστευση των εργαστηρίων μας και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το ΕΣΥΔ τον Οκτώβριο του 2013. Από τότε μέχρι σήμερα, μέσα από ένα συνεχές πλάνο βελτίωσης υποδομών, εξοπλισμού, μεθόδων και λειτουργικών διαδικασιών, η In Vitro Labs έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για την διεύρυνση του πεδίου διαπίστευσης, με αποτέλεσμα να έχει συμπεριλάβει όλες τις συνήθως αιτούμενες εξετάσεις.

Πιστοποιητικό ISO 15189
Πεδίο

  • Πιστοποίηση ως προς το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013

Η In Vitro Labs εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013, πιστοποιημένο από την Business Quality Certification ( BQC )

Πιστοποιητικο ISO 27001

  • Πιστοποιητικό αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διαχείρισης Επιχειρηματικότητας (European Innovation Management Academy, EWIV)

Πιστοποιητικό

  • Πιστοποιημένη μεταφορά βιολογικών δειγμάτων

Πιστοποιητικό